Trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu trong đấu thầu

Cập nhật: 08:41 | 27/07/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Khi cơ quan tổ chức thực hiện gói thầu về in bản tin thì phòng chuyên môn có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu hay tổ chuyên gia lập và sau này cơ quan nào tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu?

trach nhiem lap ho so yeu cau trong dau thau

Phòng ban nào chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu trong công ty?

trach nhiem lap ho so yeu cau trong dau thau

Phân chia dự án thành các gói thầu được căn cứ theo tính chất nào?

trach nhiem lap ho so yeu cau trong dau thau

Quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu là gì?

trach nhiem lap ho so yeu cau trong dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Khoản 30 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

"Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư".

Đối với hồ sơ yêu cầu trong đấu thầu, pháp luật không có quy định cụ thể nào về bộ phận nghĩa vụ lập hồ sơ. Tuy nhiên, tại Điều 76 Luật đấu thầu 2013 có quy định về trách nhiệm của tổ chuyên gia như sau:

"- Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.

- Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.

- Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Bảo lưu ý kiến của mình

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại do lỗi của mình gây ra

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này".

Như vậy, lập hồ sơ yêu cầu không phải là trách nhiệm của tổ chuyên gia, cho nên, cơ quan của bạn có thể giao trách nhiệm này cho phòng chuyên môn.

Nhằm đảm bảo khách quan, công khai, trung thực trong hoạt động đấu thầu thì tổ chuyên gia là cơ quan đánh giá hồ sơ đề xuất.

Thanh Hằng