Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Cập nhật: 16:51 | 06/05/2019

TBCKVN – Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.  

thoi gian trong qua trinh lua chon nha thau nha dau tu Điểm tin mời thầu ngày 6/5/2019
thoi gian trong qua trinh lua chon nha thau nha dau tu Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 1,5 tỷ
thoi gian trong qua trinh lua chon nha thau nha dau tu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hơn 1 tỷ đồng

Căn cứ Điều 12, Luật Đấu thầu 2013, thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ chia ra làm các giai đoạn như sau: Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

thoi gian trong qua trinh lua chon nha thau nha dau tu
Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Ảnh minh họa

Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu : tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước , 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ : hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất nhiều nhất là 40 ngày, hồ sơ dự thầu nhiều nhất là 60 ngày. Thời gian được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày phía mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình : tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định.

Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu : tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt.

Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu: tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất : tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu yêu cầu quy mô lớn, phức tạp có thể kéo dài tối đa là 210 ngày. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án.

Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu : ít nhất là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo đường bưu điện, fax: là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn.

Văn Khương