Phương thức một giai đoạn một hồ sơ và một giai đoạn hai túi hồ sơ diễn ra như thế nào?

Cập nhật: 07:00 | 07/05/2019

TBCKVN – Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì nhà thầu phải áp dụng phương pháp giá thấp nhất để đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật đấu thầu 2013.  

phuong thuc mot giai doan mot va hai tui ho so dien ra nhu the nao Bảo đảm dự thầu bằng séc như thế nào?
phuong thuc mot giai doan mot va hai tui ho so dien ra nhu the nao Điểm tin mời thầu ngày 6/5/2019
phuong thuc mot giai doan mot va hai tui ho so dien ra nhu the nao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 1,5 tỷ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Theo quy định tại Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng đối với các gói thầu quy mô nhỏ (theo quy định tại Điều 63 của Nghị định 63/CP có quy định rõ gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng); như vậy, đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng và gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng sẽ phải áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

phuong thuc mot giai doan mot va hai tui ho so dien ra nhu the nao
Phương thức một giai đoạn một và hai túi hồ sơ diễn ra như thế nào? (Ảnh minh họa)

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn:

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu (bao gồm: Lập hồ sơ mời thầu; Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu).

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu (bao gồm: Mời thầu; Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; Mở thầu).

Bước 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu (bao gồm: Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu; Xếp hạng nhà thầu).

Bước 4. Thương thảo hợp đồng.

Bước 5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Đấu thầu rộng rãi (Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự), đấu thầu hạn chế (Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

Trường hợp 2: Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu (bao gồm: Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết); Lập hồ sơ mời thầu; Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu).

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu (bao gồm: Mời thầu; Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật).

Bước 3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (bao gồm: Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật).

Bước 4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính (bao gồm: Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính; Xếp hạng nhà thầu).

Bước 5. Thương thảo hợp đồng.

Bước 6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Văn Khương