Nhà thầu ngoài danh sách muốn tham gia chào hàng rút gọn thì xử lý thế nào?

Cập nhật: 07:07 | 24/07/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Khi bên mời thầu chọn hình thức tìm nhà cung cấp bằng hình thức chào hàng canh tranh rút gọn trong danh sách 3 nhà thầu được chọn và đăng trên trang mạng Internet nhưng có 1 số các nhà cung cấp khác muốn tham gia thì thủ tục để họ tham gia là gì? Có phải gửi văn bản cho bên mời thầu không?

nha thau ngoai danh sach muon tham gia chao hang rut gon thi xu ly the nao

Có cần chữ ký của người đại diện trong biên bản thương thảo hợp đồng không?

nha thau ngoai danh sach muon tham gia chao hang rut gon thi xu ly the nao

Phân biệt đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định

nha thau ngoai danh sach muon tham gia chao hang rut gon thi xu ly the nao

Có được chỉ định thầu khi khắc phục sự cố do bão không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

nha thau ngoai danh sach muon tham gia chao hang rut gon thi xu ly the nao
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Theo điểm b, khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

"1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

b, Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.”

Như vậy, khi bên mời thầu chọn hình thức nhà cung cấp bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong danh sách 03 nhà thầu được chọn và đăng trên trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nếu có một số nhà thầu bất kỳ đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax. Việc đề nghị của nhà thầu tham gia không quy định bắt buộc phải bằng hình thức cụ thể nào, có thể trực tiếp hoặc bằng văn bản thông báo bên mời thầu.

Sau khi các bên nhà thầu được gửi bản yêu cầu báo giá thì các nhà thầu phải chuẩn bị và nộp một báo giá theo yêu cầu báo giá. Sau đó, quy trình thực hiện theo Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

"2. Nộp và tiếp nhận báo giá:

a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;

b) Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

3. Đánh giá các báo giá:

a) Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

b) Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

6. Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn:

a) Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá;

b) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

c) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.”

Linh Linh