Nhà thầu chưa đăng ký có được phép tham gia đấu thầu?

Cập nhật: 17:04 | 14/03/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Nếu trong lĩnh vực kinh doanh mà nhà thầu chưa đăng ký thì có được phép tham gia đấu thầu không?

nha thau chua dang ky co duoc phep tham gia dau thau Không đấu thầu mà chỉ định thầu là đúng hay sai?
nha thau chua dang ky co duoc phep tham gia dau thau Các phương thức lựa chọn nhà thầu
nha thau chua dang ky co duoc phep tham gia dau thau Không để bên mời thầu tùy tiện hủy thầu

Luật Minh Khuê trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013

Nội dung phân tích:

Nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ thì được phép tham dự đấu thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu được quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu:

"Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

nha thau chua dang ky co duoc phep tham gia dau thau
Ảnh minh họa (nguồn internet)

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh."

Theo quy định của pháp luật, một trong những điều kiện để nhà thầu là tổ chức được phép tham dự thầu đó là phải có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; nhà thầu là cá nhân phải có đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Như vậy, chỉ cần nhà thầu có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hợp lệ (các điều kiện khác tại Điều 5 Luật đấu thầu coi như đã đạt) thì nhà thầu đó được phép tham dự thầu. Pháp luật không bắt buộc trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh mặt hàng giống trong hồ sơ dự thầu mà chỉ quan tâm đến giấy đăng ký thành lập hoạt động của nhà thầu là tổ chức có phải do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp hay giấy đăng ký hoạt động của nhà thầu là cá nhân có hợp pháp theo quy định của pháp luật hay không mà thôi.

Như vậy chủ đầu tư không thể loại bỏ hồ sơ dự thầu của nhà thầu với lý do trong đăng ký kinh doanh của nhà thầu không có đăng ký kinh doanh mặt hàng đã ghi trong hồ sơ dự thầu.

Minh Thuận