Kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Cập nhật: 08:06 | 15/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có được kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không? (theo Điều 64 Nghị định 63 của Chính phủ là 25 ngày).

keo dai thoi gian danh gia ho so du thau

Tình huống về thiếu đơn dự thầu trong hồ sơ đấu thầu?

keo dai thoi gian danh gia ho so du thau

Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đấu thầu

keo dai thoi gian danh gia ho so du thau

Cách xử lý việc thiếu đơn dự thầu trong hồ sơ đấu thầu?

keo dai thoi gian danh gia ho so du thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ theo Luật đấu thầu 2013

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP

- Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung phân tích:

Điểm g Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

"g) Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhung không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án".

Như vậy, theo quy định, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu trong nước là 45 ngày. Còn đối với gói thầu có quy mô nhỏ thì Chính phủ sẽ quy định chi tiết về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, theo điểm d, khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ: Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT, trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Việc quyết định gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu do bên mời thầu quyết định khi có căn cứ xác định gói thầu của bên mình phức tạp nhưng quan trọng là phải đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

Linh Linh