Hơn 300 doanh nghiệp phải đăng ký và kê khai giá tại Bộ Tài chính

Cập nhật: 07:41 | 20/09/2018

TBCKVN - Mới đây, Bộ Tài chính đã thông báo danh sách doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá). Theo thông báo này, có 199 doanh nghiệp kê khai giá và 104 doanh nghiệp đăng ký giá tại Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phân đạm phải kê khai giá tại Bộ Tài chính. (Ảnh: internet).

Cụ thể, các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính gồm các doanh nghiệp khí dầu mỏ hóa lỏng, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, vắc-xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm, xi măng, thép xây dựng, dịch vụ tại cảng biển…

Danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Quản lý giá) gồm các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, vắc - xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm, muối ăn, đường ăn,...

Trường hợp các doanh nghiệp đang thực hiện đăng ký giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ theo thông báo này tại Bộ Tài chính (cụ thể là tại Cục Quản lý giá) mà kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá, nhưng chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng đó tại Bộ Tài chính thì phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng này về Cục Quản lý giá.

Khi doanh nghiệp thuộc danh sách tại thông báo này thay đổi tên, loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ doanh nghiệp thì phải gửi thông báo về thay đổi này đến Cục Quản lý giá trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi; đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định.

Căn cứ danh sách doanh nghiệp kèm theo thông báo này, Sở tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá và kê khai giá tại địa phương, trình UBND tỉnh thông báo điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành (nếu có).

Cục Quản lý giá có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có tên trong danh sách thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2018 thay thế Thông báo số 821/TB-BTC ngày 24/10/2017.

Nguyễn Thanh