Công ty có 60% vốn nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 hay không?

Cập nhật: 14:48 | 19/09/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty A là công ty Cổ phần có vốn góp nhà nước trên 50% vốn điều lệ của Tổng công ty. Công ty A thành lập công ty Cổ phần B với vốn góp của Công ty A là 60% vốn điều lệ. Cho hỏi Công ty B có thuộc phạm vi áp dụng luật đấu thầu hay không?

cong ty co 60 von nha nuoc co thuoc pham vi dieu chinh cua luat dau thau 2013 hay khong

Quy định về biện pháp bảo đảm dự thầu trong đấu thầu xây lắp?

cong ty co 60 von nha nuoc co thuoc pham vi dieu chinh cua luat dau thau 2013 hay khong

Cách giải quyết những vướng mắc trong hoạt động đấu thầu?

cong ty co 60 von nha nuoc co thuoc pham vi dieu chinh cua luat dau thau 2013 hay khong

Quy định về mua sắm tập trung theo luật đấu thầu 2013

cong ty co 60 von nha nuoc co thuoc pham vi dieu chinh cua luat dau thau 2013 hay khong
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu 2013

- Luật doanh nghiệp 2014

- Luật doanh nghiệp 2005

2. Nội dung phân tích:

Theo điểm c, khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu: "Nếu doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước mà Dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi áp dụng của luật đấu thầu".

Theo khoản 11 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định: "Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác"

Thời điểm Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực, Luật doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực. Vì vậy, cụm từ "doanh nghiệp nhà nước" vẫn được hướng dẫn tại khoản 22 điều 4 Luật doanh nghiệp 2005: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Vì vậy, trong trường hợp này, công ty B có 60% vốn của doanh nghiệp nhà nước. Vậy, công ty B vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Thu Uyên