Có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu điện tử không?

Cập nhật: 15:35 | 03/08/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Nếu đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị trên 5 tỷ thì sau ngày 1/7/2017 có bắt buộc phải đăng tải lên trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Nếu không đăng thì có vấn đề gì không?

co phai dang tai ke hoach lua chon nha thau len he thong dau thau dien tu khong

Thương thảo hợp đồng dự thầu dựa trên cơ sở nào?

co phai dang tai ke hoach lua chon nha thau len he thong dau thau dien tu khong

Hình thức nào khi lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn?

co phai dang tai ke hoach lua chon nha thau len he thong dau thau dien tu khong

Bên mời thầu không cho phép nhà thầu liên danh là đúng hay sai?

 

co phai dang tai ke hoach lua chon nha thau len he thong dau thau dien tu khong
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

 

Theo Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định thông tin về đấu thầu như sau:

"1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Thông tin khác có liên quan.

… "

Điều 2 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định đối tượng áp dụng như sau:

"1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này được chọn áp dụng việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu hoặc chọn áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng".

Điều 1 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định phạm vi điều chỉnh:

"1. Thông tư này quy định việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, bao gồm các thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, trừ các thông tin đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

2. Thông tư này quy định việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu."

Như vậy, trừ các thông tin đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Do đó, trường hợp đơn vị bạn thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị trên 5 tỷ không thuộc trường hợp trên thì phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

 

 

Thu Uyên