Có được sử dụng phụ lục hợp đồng thầu để thay đổi nội dung hàng hóa, thiết bị cung cấp không?

Cập nhật: 11:25 | 27/07/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Sau khi trúng thầu và ký kết hợp đồng, bên mời thầu thay đổi toàn bộ nội dung các hàng hoá, thiết bị cần cung cấp và tăng giá trị gói thầu đã được ký kết. Hai bên ký thêm các phụ lục hợp đồng. Như vậy có đúng quy định không?

co duoc su dung phu luc hop dong thau de thay doi noi dung hang hoa thiet bi cung cap khong

Trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu trong đấu thầu

co duoc su dung phu luc hop dong thau de thay doi noi dung hang hoa thiet bi cung cap khong

Phòng ban nào chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu trong công ty?

co duoc su dung phu luc hop dong thau de thay doi noi dung hang hoa thiet bi cung cap khong

Phân chia dự án thành các gói thầu được căn cứ theo tính chất nào?

co duoc su dung phu luc hop dong thau de thay doi noi dung hang hoa thiet bi cung cap khong
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Hợp đồng theo khoản 32 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư.

Hợp đồng với nhà thầu bao gồm bốn loại sau:

– Hợp đồng chọn gói;

– Hợp đồng theo đơn giá cố định;

– Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

– Hợp đồng theo thời gian;

Với hợp đồng thông thường, về nguyên tắc thì hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phụ lục hợp đồng được ký khi có sự thay đổi các nội dung thuộc phạm vi của hợp đồng.

Việc điều chỉnh hợp đồng theo Điều 67 Luật đấu thầu 2013 được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có).

2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

4. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 67 Luật đấu thầu 2013.

6. Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:

a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.

7. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như vậy, trong trường hợp này của bạn, bên mời thầu và nhà thầu sử dụng phụ lục hợp đồng để thay đổi toàn bộ hàng hóa, thiết bị ban đầu là sai. Hai bên chỉ có thể sử dụng để mở rộng hoặc chi tiết thêm phạm vi gói thầu chứ không thể thay đổi hàng hóa trong gói thầu. Còn đối với việc điều chỉnh đơn giá thì chỉ có thể điều chỉnh giá hợp đồng (chỉ áp dụng cho hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian) nằm trong giới hạn giá gói thầu, dự án đã được phê duyệt.