index-widget
  • von tin dung chiu ap luc rui ro tu thien tai
    Mỗi địa phương cần áp dụng giải pháp tín dụng trong kế hoạch phòng ngừa rủi ro thiên tai bằng cách tạo dựng nguồn tín dụng dự phòng từ tổ chức cho vay thương mại hoặc thông qua các ngân hàng phát triển đa phương.  
    13:00 | 15/08/2018
|< < 1 2 3 > >|