index-widget
  • diem tin moi thau ngay 1942019
    TBCKVN – Trong ngày 19/4/2019, trên phạm vi cả nước có 657 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong ...
Thương hiệu niêm yết nổi bật