Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ những nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Habeco thay Tổng giám đốc, lùi ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

TBCKVN - Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE: BHN, Habeco) vừa thông báo về việc hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2018. Công ty cho biết đã gửi thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 9/5. Tuy nhiên, hiện tại công ty chưa chuẩn bị đầy đủ các nội dung của đại hội theo đúng quy định.
 
 
 
 

ĐỐI THOẠI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Xem thêm